Finantsarvestus Müük Ladu /logistika Projektijuhtimine Palk / personal Töökorraldus Tootmine Pilvetöö

Aruandvate isikute aruandeid saab Directos kajastada kulutuste all, mis sisaldub Directo baaspaketis. Töötajad saavad kuluaruanded sisestada otse või saata kuludokumendid Directosse, kus raamatupidaja koostab nende põhjal aruandva isiku aruande.

Kulutuste peamised võimalused on:

 • Majanduskulude ja komandeeringu aruannete koostamine
 • Auto sõidupäeviku koostamine
 • Tšekkide saatmine Directosse meiliga
 • Kulutuste menetlus/kinnitusring
 • Tšekkide ja kulutuse väljamakse valuutad võivad erineda baasvaluutast
 • Kulutuse tüüpide eelseadistamine sisestamise lihtsustamiseks
 • Kulutuse summad kajastuvad KMD INF1-s, kui hankijalt ostu summa ületab kehtestatud piirmäära
 • Aruandvate isikute kulutuste väljamaksete pangafaili koostamine

 

Kuigi sularaha osatähtsus ajaga väheneb, on paljudel firmadel oma äritegevuse spetsiifika tõttu siiski oluline roll kassal ja sularaha käitlemisel. Directo kassa funktsionaalsus sisaldab:

 • Kassa sissetulekud
 • Kassa väljaminekud
 • Kassa liikumised – kassast panka, inkassatsioon
 • Kassa dokumente saab menetleda vastutava isiku poolt

Lisaks eelnevale on Directos suurepärased võimalused kassamüügiks jaemüügifirmadele.

Directo konsolideerimine võimaldab Directo äritarkvara kasutaval kontsernil koostada konsolideeritud aruandeid kiiresti ning vältides Excelis tekkida võivaid näpuvigu.

Directo konsolideerimise olulisemad võimalused on järgmised:

 • Konsolideeritud bilansi ja kasumiaruande koostamine reaalajas – tütarfirmades tehtud muudatused kajastuvad kohe ka kontserni aruannetes
 • Erinevate arvestusvaluutadega tütarfirmade konsolideerimine
 • Vähemusosaluse arvestus kontserni aruannetes
 • Grupi aruandeid saab koostada ka juhul, kui tütarfirmad kasutavad emafirmast erinevat kontoplaani. Näiteks välismaal asuvad tütarfirmad
 • Võimalik konsolideerida tütarfirmat, mis ei kasuta Directot. Tütarfirma andmed saab sisestada käsitsi või importida Excelist
 • Keerulisemate struktuuridega ja mitmetasandiliste kontsernide konsolideeritud aruannete koostamine
 • Kontserni eelarve jälgimine kogu kontserni või tütarfirmade eelarvete koondina
 • Ühine kontserni müügi- ja ostureskontro
 • Kontserni põhivara arvestus grupisisese põhivara müügi-ostu korral
 • Kontserni rahavoogude aruande võimalus

Directosse sisestatud eelarve korral saab mugavalt jälgida eelarve täitmist. Finantseelarve võimaldab võrrelda planeeritud näitajaid tegelike näitajatega erinevates vaadetes: kogu ettevõtte, allüksuse, objekti, projekti vms lõikes.

Directo eelarved võimaldavad:

 • Bilansi ja kasumiaruande võrdlused eelarvega erinevate perioodide lõikes
 • Eelarve andmete importi Excelist
 • Mitut eelarvet sama perioodi kohta. Näiteks kinnitatud eelarve ja korrigeeritud prognoos
 • Lisaeelarved
 • Tegelike andmete võrdlus erinevate eelarvetega (eelarve, prognoos)
 • Projekti eelarvete jälgimine ja võrdlus erinevate perioodide lõikes
 • Allüksuste juhid ja projektijuhid saavad ise jälgida oma üksuse või projektide tulemusi võrreldes eelarvega
 • Eelmise aasta eelarve põhjal järgmise aasta eelarve loomine

Directo finantsaruannete võimalused on laialdased ja paindlikud ning rahuldavad erinevate infotarbijate vajadused. Põhjalikult läbimõeldud finantssüsteem võimaldab aruandluse näol luua tööriistad erinevates rollides töötajatele.

Finantsaruandluse peamised võimalused on järgmised:

 • Piiramatu hulk isekirjeldatavaid ja erinevates keeltes finantsaruandeid – bilanss, kasumiaruanne, finantsi statistika
 • Aruannete tükeldamine perioodide võrdlemiseks ja trendide hindamiseks
 • Võrdlused eelarvete ja erinevate perioodidega
 • Põhjalik aruandlus objektide ja projektide lõikes võrdluses erinevate perioodide ja eelarvetega
 • Võimalus määrata töötajale õigus näha ainult oma allüksuse, projekti vms aruandeid
 • Finantsanalüüsi tarbeks ise kirjeldada aruandeid kõigi finantsnäitajate põhjal
 • Drill-down funktsionaalsus – aruandes saab klikkida algdokumendini välja
 • Kõik aruanded on avatavad Excelis
 • KMD ja INF1 aruannete failide koostamine Directos, Maksuameti kodulehel üles laadimiseks

Detailsema ülevaate firma käekäigust annab tulemusüksuste arvestus. Tulemusüksused võivad olla osakonnad, valdkonnad, töötajad, autod jne. Programmides nimetakse tulemusüksusi erinevalt, näiteks dimensioonideks või objektideks, Directos nimetatakse neid objektideks. Soovi korral on võimalik üles ehitada keerulisi objektisüsteeme, mis tagavad detailse ja ülevaatliku aruandluse erinevateks vajadusteks.

Peamised võimalused on:

 • Objekti tasemetega saab eristada eri tüüpi objektid, tasemete arv on piiramatu
 • Võimalus luua multidimensionaalseid hierarhilisi objekte keerulisemate aruandlusvajaduste ja kiirema objektide asetamise jaoks
 • Objektid või nende komplektid võivad asetuda automaatselt, lähtudes kasutajast või seadistustest
 • Mugav asetamine maatriksasetajast valides erinevatest tasemetest vajalikud objektid
 • Kindla taseme võib määrata kohustuslikuks – ilma selleta ei saa dokumenti kinnitada – mis tagab, et vajalikud objektid kindlasti lisatakse
 • Laialdaste võimalustega ja detailne aruandlus
 • Objektide tulemuste esitlus ülevaatliku pöördtabelina
 • Objektide tegelike tulemuste võrdlus eelarvega võrreldavate perioodide lõikes
 • Kasutajaõigustega saab tulemusüksuse juhile anda õiguse oma üksuse aruannete vaatamiseks
 • Lisaks objektide arvestusele tulemuse arvestus ka projektide lõikes

Dokumentide liikumist ja allkirjastamist kiirendab menetlus. Menetlus on olemuselt kinnitusring, kus dokumendid allkirjastatakse programmis elektrooniliselt.

 • Menetleda saab järgnevaid dokumente: ostuarve, kulutus, ostutellimus, palk, kassaorder ning uuring
 • Menetlus võib olla kas järjestikune või paralleelne
  • Järjestikuse korral menetleb esmatasandi allkirjastaja dokumendi enne kui see liigub järgmise tasandi menetlejale
  • Paralleelse puhul saavad menetlejad anda allkirju samaaegselt
 • Oma kinnituse dokumendile saab anda vastavas ülevaatlikus aruandes
 • Teavitus meiliga, kui on menetlemist vajavaid dokumente
 • Teavitus menetluse keeldumisest määratud isikule
 • Võimalus määrata asendaja teatud perioodiks
 • Menetleda saab eraldi iga kulurida, mitte ainult tervikdokumenti
 • Menetlusmallid, mis võimaldavad menetlejate komplekte mugavalt dokumendile asetada
 • Isiku automaatne lisamine dokumendi menetlejaks vastavalt määratud reeglitele
 • Tingimuste määramine, millisel juhul tühistatakse eelnevalt antud allkirjad
 • Summade limiidid menetlejatele
 • Menetleja saab määrata kulude jaotust kontode, projektide või objektide lõikes
 • Dokumenti saab kinnitada ja tasumisele saata, kui vajalikud allkirjad on antud

Directo kasutajale on paberivaba raamatupidamine igapäevareaalsus. See kiirendab ka tööprotsesse ja infoliikumist ning on keskkonnasõbralik.

 • Ostuarved saab hankija saata meiliga otse Directosse või edastada ise Outlookist paari klikiga
 • Vähendamaks töömahukat pabertšekkide käsitlemist saab kulutaja need mobiiliga pildistada ning saata Directosse koos omapoolse kommentaariga. Tšekkidest saab mugavalt koostada majanduskulude aruande ning need lisatakse aruande manusteks
 • E-arvete saatmine ja vastuvõtmine on Directos kättesaadav kõikidele klientidele
 • Kui palju ostudokumente saabub meiliga pdf kujul, on võimalik käsitsi andmete sisestamise vähendamiseks lasta e-arvete operaatoritel need digitaliseerida ning Directosse jõuavad andmed juba e-arve formaadis
 • Kuludokumentide allkirjastamiseks vastutavate isikute poolt on Directos menetlus, mis võimaldab läbida kinnitusring palju kiiremini kui paberdokumentide puhul
 • Kõik pdf dokumendid saab lisada dokumentidele manuseks, kus need on kergesti leitavad
 • Kõik maksudeklaratsioonide failid saab Directos koostada ning Maksuameti kodulehel üles laadida

Directost saab arveid saata kliendile nii meiliga kui ka e-arvetena.

Arveid saab Directos koostada erinevatel viisidel olenevalt firma tegevuse spetsiifikast ning tööprotsessidest. Arvete koostamise peamised võimalused on järgmised:

 • Klientidele tellimustelt lähetatud kaupade kohta
 • Fikseeritud summaga regulaarsete arvete massiline koostamine
 • Tunni- või tükitöö arved tehtud tööde järgi
 • Koondarved
 • Ettemaksuarved
 • Kassaarved jaekaubanduses

Directos on arvete kujunduse võimalused väga laiad ning arve on kujundatav lähtudes kliendi spetsiifilisest vajadusest ja soovist.

 

Directo funktsioonide hulgas on ka kassamüügi võimalus jaekaubanduse jaoks. Kassaarve on loodud kassas kiirelt tegutsemiseks. Lisaks kassaarvele on Directol veel suur hulk tööd lihtsustavaid võimalusi jaemüügiettevõtetele.

Olulisemad kassamüügi võimalused on:

 • Ühendus makseterminaliga
 • ID kaarti saab kasutada kliendikaardina
 • Kliendi tuvastudes rakenduvad kehtivad soodustused
 • Kinkekaardi kasutamise funktsionaalsus
 • Multimakse võimalus – ühe ostu eest tasumine mitme tasumisviisiga. Näiteks osaliselt tasumine sularahas ja osaliselt kaardiga
 • Erinevad kampaaniahinnad ja sooduspakkumised. Näiteks osta kolm kahe hinnaga, osta kaks toodet – odavam tasuta vms

Kassatöö korraldamiseks on veel:

 • Mugav ja lihtne kauba vahetus ja tagastus
 • Päeva alustamine ja lõpetamine kassas – sularaha ja kaarditehingute kontrollimine ning kassa üleandmine

Ajaarvestust kasutavad kõige enam firmad, kus klientidele tehakse töid tunnitasu alusel. Kõige levinum on see raamatupidamis- ja audiitorfirmades, advokaadibüroodes ja konsultatsioonifirmades. Tööde registreerimine on kasutusel ka hooldust või teenindust pakkuvates firmades.

Directosse sisestatud tundide põhjal saab kas kohe peale töö valmimist või kuu lõpus hõlpsalt arved koostada.

Tööde registreerimise olulisemad võimalused on:

 • Tehtud tööde kajastamine tööliikide ja projektide lõikes
 • Eelseisvaid töid või töökäske saab lisada töötajate kalendrisse
 • Ülesande aluseks olevale töökäsule märgitakse tööks kulunud aeg
 • Tööde ajakulu fikseerimiseks saab kasutada ka start-stop nuppu
 • Tunde saab projektidele lisada ka kalendri vaatest
 • Tööle võib olla määratud planeeritud aeg, mis võimaldab hiljem võrrelda tegelikult kulunud ajaga
 • Tehtud tunnid saab enne arvete koostamist juhi poolt muuta ja kinnitada, kui kõik tehtud tunnid ei peaks arvele minema

Lähtudes sisestatud tundidest saab palgakulud jagada erinevatele objektidele või projektidele. Palgaarvestus saab arvestada kas tehtud, kinnitatud või arvele läinud tundidega.

Ajaarvestuse aruandlus võimaldab:

 • Aruandeid töötajate, tööliikide, klientide, projektide, tegevuste ja tööaegade lõikes
 • Efektiivsuse aruandeid tehtud ja arvetele läinud tundide kohta
 • Individuaalseid ning jagatud kalendreid, inimeste ja tööde graafikuid

 

CRM ehk kliendisuhete juhtimine ehk klientide haldus hõlmab erinevate tegevusaladega firmades erinevaid tegevusi ja infovajadust. Enamasti eeldatakse CRM tarkvara puhul müügi ja kliendisuhete juhtimise töövahendit.

Peamised kliendisuhete juhtimise võimalused Directos on:

 • põhjalik klientide andmebaas koos isedefineeritavate lisaandmetega
 • kontaktisikute andmebaas
 • klientide klassifitseerimine erinevate tunnuste alusel
 • kohtumiste ja sündmuste andmebaas koos kalendriga
 • klienditoimingute aruandlus alates esmakontaktist kuni tehtud arvete ja tasumisharjumusteni
 • detailne ülevaade klientidele tehtud pakkumistest, tellimustest, arvetest
 • müügieelarved toodete, klientide, müüjate lõikes
 • müügieelarvete võrdlus tegelike andmetega
 • kliendi kasumlikkus
 • meeldetuletuste saatmine
 • tehtud pakkumiste realiseerimise tõenäosus, konkurendid, info konkurentide poolt tehtud pakkumiste kohta
 • põhjalik müügiaruandlus klientide, artiklite, müügimeeste jne lõikes
 • müügiaruanded, mis on klikitavad detailsemaks kuni algandmeteni välja, lisaks vaade graafikutena

Directo pakub laialdasi võimalusi hindade kujunduseks ja halduseks. Programmis fikseeritud hinnakokkulepped, soodustused ja eripakkumised lihtsustavad oluliselt pakkumiste tegemist ning müüki, tagades korrektsed hinnad müügidokumentidel.

Peamised võimalused on:

 • Hinnakujundus müügikohtade/kaupluste põhiselt
 • Hinnakirjad kliendiklasside põhiselt nt. hulgikliendid, püsikliendid
 • Erihinnad või soodustused määratakse kas artiklile või artikliklassile
 • Kogusest sõltuvad hinnad või soodustused
 • Hinnad hinnavalemis võivad olla määratud nii staatilise hinna, alla- või juurdehindlusena tavahinnast
 • Määratud hinnad konkreetsele projektile
 • Kampaaniahinnad ja -pakkumised
 • Erihinnad konkreetseks ajaperioodiks
 • Hindade massiline korrigeerimine

E-arvete saatmine käib Directos imelihtsalt – vaid ühe nupu vajutusega. Selle eelduseks on liitumine mõne e-arve operaatoriga – Omniva, Fiteki või Telemaga.

E-arveid saab saata kas ükshaaval või korraga paljudele klientidele.

E-poe liidestamine majandustarkvaraga kaotab vajaduse samade andmete sisestamiseks nii majandustarkvarasse kui veebipoodi ning tagab õigete andmete olemasolu mõlemas.

Directo liidestusvõimalused on väga laiad ja me oleme teinud sadu liidestusi nii e-poodide kui isetellimiskeskkondadega. Liidestuse paindlikkus tuleneb paljuski sellest, et kliendile ei sunnita peale kitsast eeldefineeritud API-t, vaid oleme valmis rakendama iga konkreetse äriloogikajuhtumi jaoks kõige paremini sobivat töövoogu. Directoga liidestuse puhul võivad andmed liikuda mõlemas suunas – Directost veebipoodi ja veebipoest Directosse.

Tüüpilise veebipoe puhul on vajadused tavaliselt sellised:

 • Veebipood peab näitama tooteid õigete hindadega ning teadma, mis on toodete saadavus
 • Tooted peavad olema mingite parameetrite järgi struktureeritud ja tootepuusse jagatud
 • Directos eksisteerivad kliendid peavad saama neile määratud soodustust, samas võivad veebipoega liituda ka uued kliendid
 • Poes sooritatud ost peab kajastuma Directos tellimusena, et kauba saaks komplekteerida ja välja saata

Liidestamine toimub XML liidese abil, mis on online liides ning see luuakse ühekordse tasu eest konkreetse kliendi andmebaasi külge.

 

Põhjalik ja mitmekülgne ülevaade müügist on igale firmale väga vajalik. Directo müügiaruandlus pakub väga laia valikut aruandeid. Igas aruandes on veel mitu erinevat vaadet ning perioodide võrdluseks andmete tükeldamise võimalus. Aruandeid saab vaadata summade, koguste, müügikatete jms. kohta, samuti graafikutena.

Müügiaruannetest saab ülevaate järgnevast:

 • Klientide, artiklite, artikliklasside müügistatistika
 • Müügikohtade statistika
 • Müük müüjate lõikes
 • Müügi graafikud
 • Pakkumised, tellimused ja arved
 • Pakkumiste, tellimuste ja arvete hetkeseis
 • Klientidelt arvete eest laekumata summad ja ettemaksud
 • Eeldatavad tuleviku laekumised maksetähtaegade järgi

Efektiivne ja ülevaatlik ostujuhtimine on väga oluline paljudele ettevõtetele. Hästi korraldatud ostujuhtimine tagab, et vajalikud tooted on õigeaegselt olemas, info nii toodete saabumise aja kui sisseostuhindade kohta on kättesaadav ning sisseostmine toimuks lihtsalt ja kiirelt.

Directo ostujuhtimine katab kogu ostuprotsessi ning olulisemad võimalused on:

 • Terviklik ostuahel – ostupakkumised ja -tellimused, kauba saabumine lattu (sissetulekud), ostuarved
 • Ostupakkumiste saatmine korraga mitmele hankijale toodete hankimise tingimuste pärimiseks
 • Ostutellimuste koostamine ostupakkumistest või klientide tellimustest
 • Ostutellimuste tegemisel saab kasutada hankija artikleid
 • Ostupakkumisi ja -tellimusi saab saata hankijatele meiliga Directost
 • Ülevaade saabuvatest kaupadest toodete ja tähtaegade lõikes
 • Ostusoovitus toodete sisseostmiseks lähtudes klientide tellimustest, lao miinimumist, tavapärasest nõudlusest jne
 • Ostutellimuste koostamine ostusoovitusest

 

Mitme lao puhul on mugav liigutada kaupa ühest laost teise laoliikumise dokumendi abil.

Laoliikumised võimaldavad veel

 • Kauba liigutamist projekti ladudesse või projekti ladude vahel
 • Kauba saabumisel teisest laost määrata, et saaja kinnitab kaupade saabumist
 • Kauba liigutamisel ühest laost teise määrata, et kauba hind muutub, näiteks lisanduvad kulud

Inventuurid aitavad tagada toodete õiged seisud ladudes. Inventuuriga korrigeeritakse laoseise vastavaks tegelikkusele.

Inventuuride peamisteks võimalusteks on:

 • Inventuur võib koosneda mitmest dokumendist ehk moodustavad keti juhul kui ühte ladu inventeerivad korraga mitu inimest
 • Võib olla nii kogustega kui ilma kogusteta inventeerimisleht
 • Seeria ja mudeli jälgimisega toodetel lisatakse need andmed ka inventuurile
 • Inventuuri aruandest saab hea ülevaate inventuuri tulemuse erinevustest koguseliselt ja summaliselt ning kontrollida, et inventuuri käigus ei unustatud lugeda osa tooteid

EDI ehk elektrooniliste dokumentide vahetamine on enam levinud kaubanduskettide ja hulgimüüjate vahel. EDI operaatoriteks on Telema ja Edisoft. Peale EDI operaatoriga liitumist ja vajalike seadistuste tegemist saab kohe hakata dokumente saatma ja vastu võtma.

EDI liides võimaldab Directost otse saata ja vastu võtta kaubandusdokumente, milleks enamasti on tellimused, arved ja saatelehed. Üldjuhul tulevad tellimused EDI operaatori kaudu Directosse, kus neid on võimalik töödelda, seejärel lähetatakse kaup ning väljastatakse arve, mis liigub EDI operaatori vahendusel kaubandusettevõttele.

Directo toetab ka 4doki, mida osad kaubandusketid kasutavad. 4doki puhul tulevad tellimused Directosse, seejärel saadetakse saatelehed välja, saadud saatelehe kinnitus loob automaatselt arve, mis saadetakse kaubandusketile.

 

Laooperatsioonide juhtimiseks kasutatakse enamasti spetsiaalset WMS (Warehouse Management System) tarkvara. Directoga on liidestatud erinevaid WMS tarkvarasid. Directoga liidestuse puhul liiguvad andmed tarkvarade vahel automaatselt, mis tagab andmete vastavuse ning tööprotsesside sujuvuse laos.

 

Directo lao ja logistika aruandlus annab tervikliku ja põhjaliku ülevaate kogu tarneahelast alates kaupade tellimisest ja lattu saabumisest kuni klientidele kauba kohale toimetamiseni ja varude juhtimiseni.

Lao ja logistika aruannete valik on lai ning lisavõimalusi annavad veel hulk filtreid, sorteerimine ja grupeerimine ning aruannete tükeldamine perioodideks.

Kõige olulisemate aruannetena võib välja tuua:

 • Laoseisu aruanded – Laoseis, keskmine laoseis, laoseis tulevikus
 • Laokiirus
 • Artikli ajalugu
 • Artikli tulevik
 • Vananenud kaubad
 • Laoliikumised, laotellimused
 • Varude kestvus
 • Intrastat
 • Sissetulekud, lähetused, mahakandmised
 • Ostusoovitus
 • Ostupakkumised, ostutellimused
 • Hankijate statistika

Projektide käigust ülevaate saamiseks ning võrdlemiseks planeerituga saab Directos kasutada projekti eelarveid.

 

 • Projekti eelarved võivad olla finantseelarved, kus jälgitakse projektide finantsseisu
 • Projekti eelarved võivad olla ka põhjalikumad tööde ja kasutatavate materjalide, toodete lõikes
 • Lisaks eelarvetele saab kasutada ka projekti käigus täpsustunud prognoose
 • Projektieelarvete võrdlus selle tegelike tulemustega finantsseisu, tööde ja ajalises lõikes

Projekte saab jälgida ajalises perspektiivis etappide ja detailsemalt ka tehtavate tööde lõikes.

Projekti ajajuhtimine sisaldab

 • Võimalust määrata projekti etappide või tööde planeeritavaid teostamise aegu ning omavahelisi järgnevusi ja eeldusi
 • Projekti planeeritud ajakava ja tööde jälgimine
 • Projekti ajalise plaani vaade graafikuna

Projektiaruandlus hõlmab järgmisi aruandeid:

 • Projektide nimekiri – projektidest ülevaate saamiseks
 • Projekti kokkuvõte – ülevaade ühe projekti tuludest-kuludest ja rahavoost
 • Projekti statistika – detailne aruandlus, võimalik astmeline vaade projekti tulude-kulude struktuurist ning võrdlused eelarvega
 • Projekti periodiseerimine – pikemate projektide tulude-kulude periodiseerimiseks
 • Kasumiaruanne projektide lõikes, võimalik ka ajaline tükeldamine ning võrdlus projekti finantseelarvega

Sageli tekib suuremas organisatsioonis vajadus saada põhjalik ülevaade personali ja osakondade struktuurist. Avaliku sektori organisatsioonid peavad jälgima täidetud ja täitmata ametikohti ning personalieelarveid. Head võimalust selleks pakub Directos tööjõu struktuuri aruanne.

Aruanne annab ülevaatliku pildi

 • töökohtade arvust ja eelarvetest osakondade kohta
 • ametikohtadest erinevates struktuuriüksustes
 • täidetud ja täitmata ametikohtadest
 • personali eelarve võrdlusest täidetud ja täitmata ametikohtade lõikes

Palga/personali aruannetest saab hea ülevaate töötajate andmetest, palga ja tööjõumaksude arvestusest ning töötajate puudumistest.

Olulisimad personali ja palga aruandluse võimalused on:

 • Personali nimekirja aruanne erinevates vaadetes ja filtritega võimaldab personali andmetest ülevaate väga paljudest tahkudest ning kriteeriumitest lähtudes
 • Detailne aruandlus tööjõu maksudest ning arvestatud ja väljamakstud töötasudest tasuliikide lõikes
 • Töötajatele määratud palgad
 • Keskmise töötasu arvestus
 • Päevatabel – päevade lõikes töötatud tundide kohta
 • Puudumiste aruanne erinevate puudumiste liikide ja perioodide lõikes

Directo dokumendihaldus on integreeritud majandustarkvara võimalustega, mis annab suurepärase võimaluse luua terviklik süsteem dokumentide haldamiseks ja kasutamiseks. Dokumendihaldus on heaks töövahendiks firmale, kus dokumentide maht on suur, neile peavad turvaliselt ligi pääsema inimesed erinevatest asukohtadest ning soovitakse talletada kogu ettevõtte dokumentatsiooni süstematiseeritult ühes kohas.

Dokumendihalduse peamised võimalused on:

 • Dokumendid paiknevad dokumendihalduses kaustade puus. Kaustade struktuur võimaldab paindlikult õiguste jagamist – näiteks teatud kasutajatele/gruppidele dokumentide nägemise keelamist või ainult lugemisõiguse määramist.
 • Tänu MS Office integratsioonile on dokumentide üleslaadimine paari nupuvajutuse kaugusel, mis teeb igapäevase kasutuse mugavaks ja kiireks.
  • Dokumente saab Directosse saata ja salvestada nii Wordist, Excelist kui ka Outlookist, lisaks ka Windows Explorerist Outlookist saab Directosse saata valikuliselt kas terve saadetud sõnumi või siis valitud manused
  • Hõlbus dokumentide valimine Directost meilimanusena saatmiseks
 • Lisaks dokumendi parameetrite (looja, kuupäev, liik, märksõnad jne) järgi otsingule võimaldab Directo dokumendihaldus ka märksõna otsingut dokumendi sisust. Seda ka juhul kui üles laetud dokument on pdf formaadis, sest serveris tehakse sellistele dokumentidele tekstituvastus.
 • Kaustade õigusi saab määrata kas kasutajale või grupile ning määrata saab vaatamise, muutmise ning kustutamise õigust. Vajadusel on võimalik õigusi määrata dokumendi kaupa ning lisaks saab õigusele lisada veel ajavahemiku, millal viimane kehtib.
 • Igast dokumendist saab olla piiramatu hulk versioone, mistõttu jääb alles ajalugu dokumendi loomiskäigust. Viimane versioon on alati primaarne (uue versiooni loomisel läheb eelmine „lukku“ ning seda enam muuta ei saa), kuid näiteks otsida on võimalik ka vanematest versioonidest, samuti on võimalik viimaseid lugemiseks avada.
 • TWAIN-i toega skanneri puhul on võimalik dokumenti skaneerida otse dokumendihalduses, kus on võimalik ka mõningane redigeerimine. Olenevalt skannerist on võimalik suuri dokumente järjest skaneerida lehesöötja abil ning ka kahepoolselt.
 • Kui kasutaja kustutab faili dokumendihaldusest, siis esmalt liigub see „prügikasti“, kus see säilib veel kuu, seega juhuslik kustutamine ei kaota veel faili, vaid seda saab ise vajadusel taastada. Kuna failid asuvad serveris, siis pole muret ka andmete kadumise pärast. Failidest tehakse varukoopiaid igal ööl nii nagu ka kõigest muust Directos.

Hoolduse ja teeninduse töö korraldamiseks on oluline hea töövahendi olemasolu tarkvara näol. Directo sobib hästi ettevõtetele, kes tegelevad seadmete või masinate paigaldamise ja hooldusega. Directot kasutavad sellel eesmärgil näiteks autoteeninduse ja –remondi ettevõtted.

Peamised hoolduse/teenindusega seotud võimalused on järgmised:

 • Kliendi murede, remondi või hooldusvajaduse registreerimine
 • Aegade ja töötajate broneerimine kalendris
 • Töökäsud tegijatele
 • Tegija märgib peale töö valmimist aja- ja materjalikulu, mille kohta esitatakse kliendile arve või kuulub töö garantii alla
 • Seadmete korraline perioodiline hooldus ja tööde jälgimine
 • Konkreetse seadme või masina juures tehtud tööde, kasutatud materjalide ja varuosade ajalugu
 • Meeldetuletuste saatmine kliendile SMS-ga tulevase teenindusaja kohta

Kalendri vaade annab hea ülevaate registreeritud töödest ning aitab tegevusi planeerida. Kalendri võimalusi kasutatakse kõige enam teeninduse või hooldusteenuste firmades.

Kalendri peamised võimalused

 • Hea ülevaade töötajate planeeritud töödest kellaaegade, päevade ja nädalate lõikes
 • Ülevaade ruumide või seadmete planeeritud kasutusest ning vabadest aegadest
 • Planeeritud tööde detaile näeb juba kalendri vaates
 • Kalendri sündmusi saab lihtsalt liigutada teisele ajale või töö tegijale
 • Sünkroniseeritav Google kalendriga

Algdokumentide ja failide säilitamiseks saab kõigile dokumentidele lisada manuseid. Olgu need kas meiliga tulnud algdokumendid nagu ostuarvete pdf-id või täiendavad dokumendid nagu aktid.

 • Manustatud dokumendid on seotud konkreetse Directo dokumendiga, seega on need lihtsalt ja kiiresti leitavad
 • Manused on näha ekraanil dokumendi kõrval või all, mis teeb andmete sisestamise või kontrolli mugavaks
 • Manused on Directos turvaliselt hoitud ja süsteemselt hoiustatud
 • Manuseid saab Directosse saata kas meiliga või Outlookist
 • Väga suure manuste mahu korral on võimalik manuseid hoida Google Drive’is ning need on leitavad ning nähtavad Directos

Tootmise töökäskusid nimetatakse tootmistellimusteks. Tootmine toimub tootmistellimuste alusel.

 • Töökäskusid ehk tootmistellimusi on võimalik algatada nii müügitellimuselt, tootmise planeerimise aruande tulemusena kui ka manuaalselt
 • Tootmise planeerimine toimub läbi ülevaatliku ajatabeli, mida on võimalik enda jaoks paindlikult seadistada (vajalikus vormis)

Tootmise aluseks on ette valmistatud koostud. Sageli kutsutakse neid ka retseptideks. Koostud on siiski enamat kui ainult toote retseptid.

Koostud ehk retseptid Directos hõlmavad järgmisi võimalusi

 • Koostude (Retsept, BOM, routing) haldus
 • Koostud võivad sisaldada tootmisel küsitavaid parameetreid
 • Valik mitme sisendi vahel, mis läheb konkreetsesse tootmisesse
 • Tingimustega seotud koostud
 • Mitmetasandilised koostud, koost võib omakorda sisaldada alamkoostusid s.h pooltoodangu käsitlemine

Tootmissoovituse aruanne võimaldab efektiivselt hinnata, milliseid tooteid ja millistes kogustes on vaja toota. Tootmissoovitusest saab algatada tootmised. Eriti sobilik on see masstootmise korral, kus korraga toodetakse palju tooteid erinevate klientide tellimuste alusel.

Tootmisesse minevad tooted saab määrata lähtudes valitud kriteeriumitest.

 

 

Toote omahinnas on võimalik kajastada lisaks tootmise otsekuludele (materjal ja tööjõud) ka üldkulusid, mida pole võimalik tootmise hetkel omahinda lisada. Tootmise üldkulud lisatakse toodete omahinnale juurde hiljem, siis kui need on selgunud.

Tootmis- ja üldkulude jagamine toote omahinda võib toimuda ka kaudsel meetodil.

Tootmise aruandlus annab ülevaate toodetud kaubast ja tootmistest.

Directo tootmise aruanded on järgmised:

 • Tootmistellimused – detailne aruandlus tootmistellimuste kohta
 • Tootmise statistika – erinevates vaadetes aruandlus toodetud kaupade kohta
 • Tootmissoovitus – ülevaade, mida peaks tootma. Aruandest saab algatada masstootmisi lähtudes määratud kriteeriumitest.

Lisaks võimaldab Directo järgmist aruandlust:

 • Tootmisvarude jälgimine reaalajas. Materjali on võimalik varuda ka valmistoodangu planeeritud müügimahtude alusel
 • Praagi käsitlemine ja aruandlus

 

Directo teenus on üles ehitatud kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid kasutades. Teenuse selgroo moodustab MicroSoft SQL Server 64-bitine platvorm, mis tagab andmete töötlemise juures suure jõudluse ja hea skaleeritavuse. Kasutajakogemuse olulise osana kasutatakse internetilehitsejas kuvatava kasutajaliidese dünaamilisi võimalusi ja tulemus on puhas pilvelahendus, mis vabastab kasutaja vajadusest majandustarkvara kasutamiseks oma arvutitesse või serveritesse täiendavat tarkvara paigaldada. Kasutaja veebilehitseja ja Directo serverite vaheline suhtlus on krüpteeritud Thawte SSL G2 sertifikaadi abil, mis tagab turvalisuse, mis on võrreldav internetipankades kasutatavaga. Directo kasutamiseks sobivad kõik tänapäevased veebilehitsejad, parima kasutuskogemuse tagavad Internet Explorer (versioon 11 või uuem) ja Google Chrome (versioon 68 või uuem).

Ettevõtte majandustegevust puudutavad andmed on kalleim vara ja majandustarkvara peab tagama nende kaitse andmete hävinemise ja soovimatu ligipääsu eest. Directo kui pilveteenuse puhul säilitatakse andmeid ainult kõrgetele turvanõuetele vastavas serveripargis ja niimoodi on tagatud, et kasutaja arvutiga seotud probleemid ei too kaasa andmete kadumist või nende sattumist võõrastesse kätesse. Kogu andmeliiklus kasutaja ja pilveteenuse vahel on krüpteeritud ja seega võib Directot julgelt kasutada ka avalikes võrkudes.

Directo teenuse hinnas sisaldub kõrge turvalisusega varukoopiate valmistamine, mida hoitakse rakendusserveritest lahutatud turvahoidlas. Selline lahendus tagab teenuse kasutamise käigus tekkinud andmete säilimise ja võimaldab vajadusel taastada ka andmeid, mida on kasutaja kogemata kustutanud või soovimatul moel muutnud.

Directo on sinuga alati kaasas. Tarkvara kasutamine ei sõltu sellest, kus riigis sa asud või millist arvutit sa kasutad – ligipääs oma Directole on vaid internetilehitseja avamise kaugusel. Directo kasutajad ei räägi enam kaugtööst, sest terve maailm on nende kontor. Selline majandustarkvara sobib hästi tänapäeva dünaamilisse maailma, kus äri tehakse rahvusvaheliselt ja ligipääs olulisele juhtimisinfole peab olema kättesaadav igal hetkel ja igal pool.

Directo kasutusele võtmine ei nõua ettevõttelt täiendavaid investeeringuid IT-taristusse ega too kaasa uusi halduskulusid. Teenuse kasutamiseks sobivad kõik kaasaegsed laua- ja sülearvutid ja olemasolev internetiühendus.  Directo hoolitseb kõikide teenuse toimimiseks vajalike kulude eest, nagu serverite majutus ja hooldamine, varukoopiate valmistamine, töökindluse  ja -kiiruse monitoorimine, versiooniuuenduste ja turvapaikade paigaldamine jms, kasutades selleks usaldusväärsete ja kogenud partnerite abi.

Selline teenuse ülesehitus teeb majandustarkvara juurutamise ja kasutamisega seotud kulude prognoosimise väga lihtsaks ja läbipaistvaks ja lubab ettevõttel oma ressursse kasutada põhiprotsesside arendamiseks.

GDPR ehk General Data Protection Regulation (EU direktiiv 2016/679) reguleerib eraisikust EU residentide andmete töötlemist. Kõik Directo kliendid, kellel on plaan mingiski ulatuses isikuandmeid töödelda, peaks arvesse võtma teatud asjaolusid ja vajadusel kohaldama oma Directo kasutamist puudutavaid protsesse vastavalt oma rollile.

Rollid

 1. Data Controller ehk andmete vastutav töötleja. Sellesse rolli võib sattuda Directot kasutav ettevõte, juhul kui kogutakse eraisikute andmeid. Directo universaalsest arhitektuurist tulenevalt on teoreetiliselt võimalik regulatsioonile alluvaid andmeid salvestada suvalisse süsteemi osasse ja seetõttu peab andmete töötleja olema kindel, et ta tegutseb reeglite kohaselt.
 2. Data Processor ehk andmete säilitaja ehk nn volitatud töötleja. Selles rollis on Directo poolt valitud kesksüsteemiteenuse pakkuja ehk Telia Eesti AS. Andmete säilitamise juures tuleb järgida erinevaid füüsilise ja protseduurilise kaitse reegleid.

Andmete töötlemine

 • Andmete töötlemine saab toimuda ainult andmete omaniku dokumenteeritud nõusolekul, välja arvatud juhul, kui töötlemise kohustus tuleneb mõnest muust õigusaktist või õigustatud huvist. Nõusolekut kinnitav dokument peab olema taasesitatav. Juhul, kui andmete töötlemiseks kasutatakse Directot, soovitame me nõusoleku dokumente samuti hoida Directos. Näide: eraisik soovib liituda püsikliendiprogrammiga ja allkirjastab vastava avalduse, mille raames annab ta nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Allkirjastatud dokument lisatakse Directosse kliendikaardi manuseks. Juhul, kui tekib küsimus, miks on antud isiku andmeid töötlema asutud, on nõusolek andmekirjega 1:1 seotud. Loe ka Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) juhiseid korrektseks nõusoleku küsimiseks: http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/nousoleku-kontrollnimekiri
 • Andmete omanikul on õigus esitada küsimus, kes ja millal on tema andmeid töödelnud. Kõikidest toimingutest, mis Directos tehakse, jääb maha kasutuslogi, mida säilitatakse igavesti. Vastava aruande abil saab tulevikus vastata küsimustele, KES, MILLAL ja KUST on andmeid vaadanud või muutnud. See viimane, ehk KUST (IP aadress) võib osutuda oluliseks juhul, kui andmeid töödeldakse väljaspool EU-d
 • Andmete omanikul on õigus esitada nõudmine oma andmete töötlemine lõpetada. Sellisel puhul tuleb andmed töötleja valdusest kõrvaldada, välja arvatud juhul, kui nende (osaline) säilitamine on reguleeritud mõne muu õigusaktiga. Näide. Eraisikust klient, kes on aastaid ettevõttelt teenuseid ostnud, nõuab oma andmete töötlemise lõpetamist. Directos kustutatakse sellisel puhul kliendi kaart, mille puhul Directo nõuab mingit asenduskoodi. Oletame, et selleks on 1111 Klient. Pärast kliendi kustutamist ei ole Directos enam eraisikust kliendi kirjet ega ole ükski temaga seotud toiming enam isikuliselt tuvastatav. AGA – Raamatupidamisseaduse nõuetest tulenevalt peavad olema raamatupidamise algdokumendid säilitatud taasesitamist võimaldaval kujul, mis tähendab, et näiteks kliendile esitatud arve pealt tema nime eemaldada ei tohi.
 • Oluline on tähele panna, et andmete töötlemise vajadus võib tekkida ka muus olukorras kui eraisikust klienti teenindades. Näiteks kui ettevõte kasutab Directot selleks, et töötajale töötasu arvestada, on tegemist andmete töötlemisega ja selleks on vaja andmete omaniku nõusoleku kinnitust.
 • Eraldi tasub hinnata riske, mis võivad kaasneda sellega, et Directot kasutav isik salvestab andmeid lokaalselt mingeid sõltumatuid vahendeid kasutades. Näide: Directo kasutaja XXX vaatab ettevõtte eraisikust kliendi kaarti Directos. Logis on vastav kirje. Ekraanil avatud kliendi andmetest võtab töötaja Copy-Paste meetodil isiku koduse aadressi ja salvestab selle oma arvutis olevasse Exceli faili. Sellise toimingu kohta ei ole kuskil ühtegi kirjet ja ei saagi olla, aga andmete töötlemine on laienenud väljapoole Directot. Selliste riskide tähtsus suureneb juhul, kui Directot kasutav isik asub väljaspool EU piire.
 • Andmete töötlemiseks EI ole vaja küsida subjekti nõusolekut juhul, kui see on vajalik kehtiva lepingu täitmiseks. Seda on oluline teada ka seetõttu, et kõik ettevõtted, mis Directot kasutavad, teevad seda kehtiva litsentsilepingu alusel ning seetõttu pole neil vaja anda Directole eraldi nõusolekut selliseks andmete töötlemiseks, mis toimub lepingu tingimuste kohaselt Directot kasutades.
 • Sõltuvalt sellest, milliseid isikuandmeid Directo klient töötleb, võib tal tekkida täiendavaid kohustusi, näiteks kohustus määrata andmekaitsespetsialist või pidada töötlemistoimingute registrit. Loe lähemalt oma võimalike kohustuste kohta siit: http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/andmetootleja-kohustused

Andmete säilitamine

 • Directo kasutamise käigus tekkivaid andmeid (mis võivad, aga ei pruugi sisaldada isikuandmeid) hoitakse Telia Eesti AS andmekeskustes.
 • Andmete, sh nendest koostatud varukoopiate säilitamise asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik
 • Directo litsentsilepingu tingimuste kohaselt koostatakse varukoopia iga 24 tunni tagant ning säilitatakse seitset viimast varukoopiat. See tähendab, et juhul, kui andmete töötleja kustutab või anonümiseerib isikuandmeid, kulub seitse kalendripäeva, enne kui muutub võimatuks ka nende taastamine varukoopiast
 • Andmete säilitamise eest vastutavate isikute töökohustuste täitmise asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik
 • Telia Eesti AS infoturbe juhtimissüsteem on sertifitseeritud Bureau Veritas poolt ISO 27001 standardi alusel. GDPR seatud andmete säilitamise nõuded on ISO 27001 alamosa https://www.telia.ee/images/documents/sertifikaadid/iso_iec_27001_2013_est.pdf
 • Kuna Directo on 100% pilveteenus, ei hoita kasutaja arvutis mingeid andmeid. See tähendab muuhulgas, et juhul, kui Directot kasutatakse EU kodanike andmete töötlemiseks väljaspool EU piire, ei hoiustata selle käigus kunagi isikuandmeid väljaspool EU territooriumit.

Andmelekked

Juhul, kui andmete töötlejal on infot võimaliku isikuandmete lekke kohta, palun sellest teavitada Directo andmekaitse inspektorit (Data Protection Officer) dpo@directo.ee et me saaks teid igakülgselt abistada juhtumi uurimisel ning vajadusel määruses ette nähtud subjektide teavitamisel.

Võta meiega ühendust!
Täitke palun alltoodud vorm ning meie müügiesindaja valmistab teile ette personaalse kasutajakonto demoandmebaasi ja võtab teiega ühendust.