EN  |  FI  |  LV  |  LT  |  EE
 
 

Directo litsentsilepingu näidis


23.11.2003

Äritarkvara keskkonna DIRECTO

LITSENTSILEPING nr D-0000

  

1.                  LEPINGU EESMÄRK

 Käesoleva litsentsilepingu (edaspidi “Leping”) alusel annab Gate Communications OÜ (edaspidi “Litsentsi andja”) Lepingu teisele poolele FIRMANIMI OÜ (edaspidi “Litsentsi saaja”) õiguse kasutada äritarkvara keskkonda DIRECTO” (edaspidi “DIRECTO”) ja Litsentsi saaja kohustub selle eest Litsentsi andjale maksma igakuiselt tasu.

 DIRECTO kasutamine seisneb Litsentsi andja poolt valitud serverisse paigaldatud DIRECTO programmikoodi ja tekkivate andmete kasutamist Litsentsi saaja poolt. DIRECTO kasutuselevõtmisega nõustub Litsentsi saaja käesoleva Lepingu tingimustega. Lepingu tingimustega mittenõustumise korral on DIRECTO kasutamine keelatud.

 Leping annab Litsentsi saajale õiguse DIRECTO-t Lepingus ja igakuisel arvel, sätestatud tingimustel kasutada. Käesoleva lepinguga ei lähe Litsentsi saajale üle DIRECTO omandiõigus.

 

2.                  LITSENTSI SAAJA ÕIGUSED

 

Käesolev Leping annab Litsentsi saajale alljärgnevad õigused:

§         Õiguse ligipääsuks Litsentsi andja rakendusserverile DIRECTO kasutamiseks vajalikul määral;

§         Litsentsi saaja töötajatele õiguse kasutada DIRECTO-t oma tööülesannete täitmiseks;

  • Õigus kasutada DIRECTO-t Lepingus toodud tingimustel ka sellisel juhul kui Litsentsi andja majandustegevus peatub või on takistatud, ja kui Litsentsi saajal endal on DIRECTO kasutamiseks vajalikud ja sobivad tehnilised ja muud vahendid. Litsentsi andja kohustub vastavast võimalikust takistusest oma majandustegevuses teavitama Litsentsi saajat võimalikult vara, kuid vähemalt kuu aega enne võimalike takistuste tekkimist.

 

3.                  PIIRANGUD

Litsentsi saajal on keelatud:

§         Paljundada, kopeerida, müüa, rentida, muuta või muul moel levitada DIRECTO koosseisu kuuluvat programmikoodi, dokumentatsiooni ja muid materjale;

§         Tutvuda DIRECTO programmimoodulite sisu ja ülesehitusega, sealhulgas, kuid mitte ainult, HTML, ASP, Javascript, SQL ja VBScript algtekstidega;

§         Võimaldada kolmandatel isikutel juurdepääsu DIRECTO programmikoodile;

§         Kasutada DIRECTO programmimooduleid või nende osasid esialgsest funktsioonist erinevatel eesmärkidel;

§         Anda DIRECTO-t edasi (allkasutusse)


 

Litsentsi saaja on kohustatud:

 

  • hüvitama kõik otsese kirjalikult tõestatud kahju, mis Litsentsi andjal tekib Litsentsi saaja poolt käesoleva Lepingu tingimuste rikkumise tulemusena.

 

4.                  LITSENTSILEPINGU LÕPETAMINE

 

Litsentsi andjal on õigus lõpetada käesolev Leping ühepoolselt juhul, kui Litsentsi saaja ei täida Lepingu tingimusi või täidab neid mittekohaselt. Muudel juhtudel toimub lepingu lõpetamine vastavalt Võlaõigusseadusele või poolte kirjalikul kokkuleppel. Juhul, kui Leping on lõpetatud, on Litsentsi saaja kohustatud koheselt lõpetama DIRECTO kasutamise ning tagama kõikide DIRECTO-ga seotud failide ja materjalide kõrvaldamise Litsentsi saaja valdusest.

 

Kõik informatsioon, talletatud andmed jms, mis puudutavad Litsentsi saajat ja mis käesoleva Lepingu täitmise käigus on läinud Litsentsi andja valdusesse (salvestatud serverisse vms) kuuluvad pärast käesoleva Lepingu lõpetamist Litsentsi saajale tagasi andmisele elektroonilises formaadis.

 

5.                  LITSENTSILEPINGU MUUTMINE

 

Käesoleva lepingu tingimuste muutmine saab toimuda ainult mõlema osapoole nõusolekul. Lepingu muudatused vormistatakse kirjalikult lepingu lisana.

 

6.                  AUTORIÕIGUSED

 

Kõik õigused DIRECTO-le (s.h, kuid mitte ainult, DIRECTO-s sisalduvatele piltidele, tekstidele, failidele ja programmikomponentidele), kuuluvad Litsentsi andjale. DIRECTO on kaitstud vastavalt Eesti Vabariigi ja rahvusvahelistele autoriõigust puudutavatele seadustele.

 

7.                  GARANTII, LITSENTSI ANDJA  KOHUSTUSED

 

Litsentsi andja kohustub:

  • Tagama Litsentsi saaja andmete konfidentsiaalsuse, kusjuures Litsentsi andjal on õigus teavitada avalikkust kliendisuhtest Litsentsi saajaga kui Pooled pole kokku leppinud teisiti;
  • Teostama esmakoolituse ja andmete ületõstmise vastavalt mõlemapoolselt heakskiidetud pakkumusele;

§         Tagama Litsentsi saaja ligipääsu DIRECTO serverile HTTPS protokolli kaudu;

§         Tagama varukoopiate valmistamise Litsentsi saaja andmetest vähemalt iga 24 tunni järel ning vähemalt 7 päeva varukoopiate säilitamise;

§         Litsentsi saaja esindajate küsimuste ja veateadete registreerimise tööajal (E-R 9:00 kuni 17:00) telefoni vahendusel ja 24h ööpäevas e-maili vahendusel;

§         Tagama DIRECTO töös ilmnenud vigade kõrvaldamise minimaalse võimaliku aja jooksul;

  • Tagama Litsentsi saaja esindaja teavitamise programmi funktsionaalsetest muudatustest.

§         Viima Litsentsi saaja soovi korral läbi Litsentsi saaja töötajate koolituse vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

 

8.                  GARANTII PIIRANGUD

 

Litsentsi andja ei garanteeri:

§         DIRECTO vastavust Litsentsi saaja kõikidele nõudmistele ja soovidele ega täielikult vigadeta tööd;

§         DIRECTO tööd ja sobivust kõikide riist- ja tarkvarakonfiguratsioonidega;

§         DIRECTO kasutamisest tulenevate võimalike kaudsete või otseste kahjude hüvitamist;

§         DIRECTO programmkoodi Litsentsi saaja nõudmisel tehtavate täienduste tasuta teostamist.

 

9.                  VASTUTUSE PIIRANGUD

 

Litsentsi andja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud ükskõik millisest defektist DIRECTO programmikoodis, selle dokumentatsioonis või DIRECTO kasutamisest ebatavalistes tingimustes, kaasaarvatud kahjud info kaotusest, äritegevuse seiskumisest ja DIRECTO parandamisest ja uuesti programmeerimisest.

 

10.              LITSENTSITASU JA TASUMISE KORD, DIRECTO KASUTAMISE ULATUS,

 

Käesolev Leping annab Litsentsi saajale õiguse DIRECTO kasutamiseks alljärgneval viisil ja ulatuses:

  • Ligipääs kõikidele DIRECTO moodulitele v.a. TOOTMISMOODUL
  • Kuni 3 üheaegset süsteemi kasutajat
  • 1 juriidilise isiku andmed
  • Piiramatu tehingute arv, v.a. PERSONALIMOODUL, mille kasutamise maht antud litsentsi raames on piiratud üheaegsete kasutajakohtade arvuga
  • Manuste säilitamist mahus 50 megabaiti üheaegse kasutaja kohta

 

Lepingutasu suuruseks ehk litsentsitasuks on: üks tuhat viissada krooni (EEK 1500.00) kuus, millele lisandub käibemaks 18%. Litsentsitasu maksmine toimub Litsentsi andja poolt esitatava arve alusel igakuiselt jooksva kuu eest ettemaksuna. viie (5) päeva jooksul arvates arve esitamisest. Tasumisega viivitamisel kohustub Litsentsi saaja tasuma viivist 0,2% tasumisega viivitatud summast iga viivitatud päeva eest. Juhul, kui Litsentsi saaja viivitab lepingujärgsete arvete tasumisega 45 päeva või rohkem, on Litsentsi andjal õigus piirata Litsentsi saaja ligipääsu DIRECTO-le ületähtaegse võlgnevuse likvideerimiseni.

 

Litsentsi saajal on õigus igal hetkel juurde tellida täiendavaid DIRECTO kasutajalitsentse hinnaga viissada (EEK 500.00) krooni kuus, millele lisandub käibemaks. Tellimuse esitamine toimub kirjalikult või e-maili teel.

 

Juhul kui Litsentsi andja süü tõttu on DIRECTO kasutamine takistatud (serveri tõrked vms asjaolud), siis ei ole Litsentsi saaja kohustatud tasuma Litsentsi tasu takistuses oleva aja eest. Takistuses olevat aega arvutatakse tunni täpsusega. Iga takistuses olnud tunni eest vähendatakse järgmise kuu Litsentsitasu 0,15% kuu tasu suurusest. Pooled lepivad kokku, et serveri korraliste hoolduste tegemiseks on ette nähtud iga öine ajavahemik 01:00 kuni 05:00 (Hooldusaeg). Hooldusajal tekkivate katkestuste tõttu, et ole Litsentsi saajal õigust litsentsitasu vähendada.


 

11.              TÄIENDAVATE TEENUSTE OSTMISE KORD

 

Litsentsi saajal on õigus tellida Litsentsi andjalt täiendavaid arendustöid ja konsultatsioone vastavalt tellimuse esitamise hetkel kehtivale hinnakirjale. Litsentsi saaja vastava soovi korral kohustub Litsentsi andja enne arendustööde algust esitama hinnakalkulatsiooni elektroonilises või kirjalikus vormis.

 

 

Tallinnas 1. juulil 2007 .a.

 

 

 

 

 

Litsentsi andja:                                                          Litsentsi saaja:

 

 

 

Martin-Paul Rinne                                                                             Volitatud Isik

Juhatuse esimees                                                                              Juhatuse liige

Gate Communications OÜ                                                                  FIRMANIMI OÜ

Türi 10c, 11313 Tallinn                                                                       Majade tee 123, Tallinn

Reg. nr. 10652749                                                                               Reg. nr. 12345678

 

 

 

 

Litsentsi andja esindaja:                                                         Litsentsi saaja esindaja:

 

Egon Leego                                                                                        Esmane Esindaja

Tel: 671 8578                                                                                     Tel. 123 4567

Fax: 671 8555                                                                                   

e-mail: egon.leego @ directo .ee                                                         e-mail: email@mail.ee

Return

 
 

Kontakt

 Directo OÜ Mõisa 4, 13522 Tallinn, Eesti

Directo

 kasutajatugi Telefon 671 8578 (E-R 09:00 kuni 17:00), Fax 671 8570, e-mail info @ directo .ee